Declaratie de recunoastere faciala

1. INTRODUCERE

Vă informăm că UNIX Auto SRL în calitate de Operator de date oferă pentru partenerilor VIP o administrare și servicii mai rapide, mai convenabile și mai eficiente prin serviciile sale de deservire personală ale clienților. Ca urmare a acestei inovații, Operatorul de date a introdus opțiunea de recunoaștere facială pentru partenerii VIP în cadrul serviciilor de deservire personală oferite pentru clienți. Pe parcursul acestui proces de identificare, gestionează datele personale ale partenerilor VIP și ale persoanelor fizice care acționează în numele lor care acceptă în mod expres gestionarea datelor cu caracter personal în calitate de persoane vizate (în continuare: Persoană vizată). Operatorul de date furnizează informațiile conținute în aceste informații privind gestionarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate în conformitate cu articolele 13 ,14 și art. 15 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (27 aprilie 2016) (în continuare: GDPR).

2. DATE DE CONTACT AL OPERATORULUI DE DATE ȘI AL REPREZENTANTULUI SĂU

Operatorul de date:
Nume: Unix Autó és Alkatrészkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (În continuare: Operator de date sa UNIX Auto)
Date de contact: 1139 Budapest, str. Frangepán nr. 55-57
Reprezentant:
Nume: Zombori Antal, Director executiv 
E-mail: cs@unixauto.com

3. IDENTIFICARE PRIN RECUNOAȘTERE FACIALĂ

Operatorul de date asigură pentru partenerii VIP, sau persoanelor fizice care acționează în numele persoanelor juridice, să poată verifica rapid și ușor statutul VIP al partenerului la serviciile de deservire personală pentru clienți, în baza căruia partenerul VIP să primească deservire eficientă, privilegiată. Pentru aceasta, Operatorul de date trebuie să identifice partenerii VIP, pentru care Operatorul de date a dezvoltat o soluție IT de identificare bazată pe recunoașterea facială. Pentru a utiliza acest sistem, persoana vizată furnizează în prealabil Operatorului de date o fotografie prin încărcarea acesteia în sistemul operatorului și, de asemenea, să facă o fotografie atunci când partenerul apare personal la filială, fotografia fiind folosită pentru a identifica persoana vizată și partenerul VIP printr-o comparație a caracteristicilor unice ale imaginilor faciale din fotografii. Utilizarea serviciului de recunoaștere facială nu este obligatorie pentru partenerii VIP, și pentru persoanele fizice care acționează în numele acestora, aceasta putând fi utilizată numai la cererea expresă a persoanei în cauză, cu acordul expres al acesteia.
Persoanele afectate de gestionarea datelor: parteneri VIP și persoane fizice care acționează în numele lor și acceptă gestionarea datelor cu caracter personal

Domeniul de aplicare
al datelor gestionate
Scopul prelucrării datelor Temei juridic pentru gestionarea datelor
nume
numele partenerului pe care îl reprezintă
imagine facială ca date personale biometrice
Identificarea clară, rapidă și eficientă a partenerilor VIP și a reprezentanților acestora pentru a utiliza beneficiile la care au dreptul, respectiv de a fi indetificat în sistemul operatorului în mod automat Operatorul de date prelucrează aceste date în baza articolului 6 alineatul (1) lit. a) din GDPR și, având în vedere categoriile speciale de date cu caracter personal, articolului 9 alin. (2) lit. a) (consimțământul dumneavoastră expres), care consimtă, persoana vizată bifând caseta de selectare plasată înainte de a încărca propria fotografia în sistemul de management al companiei, și făcând clic pe butonul de identificare ca partener VIP atunci când se prezintă personal, prin cunoașterea informațiilor prezente.

Persoane îndreptățite să acceseze datele: datele personale furnizate mai sus pot fi accesate de către angajați sub controlul direct al Operatorului de date.
Transmiterea datelor: Operatorul de date nu transmite datele cu caracter personale mai sus menționare ale persoanelor vizate nici unei terțe părți din UE, unei țări terțe sau unei organizații internaționale.
Procesarea datelor: Operatorul de date nu folosește procesor de date pentru a atinge obiectivul de gestionare a datelor.
Locul și modalitatea de gestionare a datelor: Datele cu caracter personal furnizate de persoana vizată sunt stocate pe serverele proprii ale Operatorului de date.
Perioada de păstrare a datelor:

4. SECURITATEA DATELOR

Vă informăm că Operatorul de date ia toate măsurile tehnice și organizatorice și stabilește regulile procedurale care sunt necesare pentru aplicarea regulilor GDPR privind confidențialitatea și securitatea gestionării datelor.
Operatorul de date protejează datele pe care le tratează cu măsuri adecvate împotriva accesului, modificării, transmiterii, dezvăluirii, ștergerii sau distrugerii neautorizate, precum și împotriva distrugerii și deteriorării accidentale.
Operatorul de date în timpul gestionării datelor menține
a) confidențialitate: protejează informațiile astfel încât să le poată accesa doar cei care au dreptul de a le accesa;
b) integritate: protejează acuratețea și completitudinea informațiilor și a metodei de prelucrare;
c) disponibilitate: se asigură că atunci când utilizatorul autorizat are nevoie, el poate accesa cu adevărat informațiile dorite și că instrumentele aferente sunt disponibile.

Operatorul de date își protejează în mod adecvat sistemele și rețelele IT împotriva fraudei informatice, spionajului, incendiilor și inundațiilor, precum și a virușilor și a intruziunilor informatice. Operatorul asigură securitatea cu proceduri de protecție la nivel de server și la nivel de aplicație. Operatorul de date își monitorizează sistemele pentru a înregistra toate incidentele de securitate și pentru a furniza dovezi pentru fiecare incident de securitate.
În plus, monitorizarea sistemului face posibilă și verificarea eficienței măsurilor de precauție utilizate. Operatorul de date solicită respectarea măsurilor de protecție a informațiilor aplicate de către Operatorul de date în baza prevederilor contractelor încheiate cu procesatorii de date pe care îi poate utiliza și verifică îndeplinirea acestora.
Operatorul de date va respecta prevederile legale privind notificarea autorității de supraveghere în cazul încălcării securității datelor cu caracter personal, precum și reglementările privind informarea persoanei vizate cu privire la încălcarea securității datelor cu caracter personal, potrivit art. 33 și 34 din Regulamentul GDPR.

5. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE, APLICAREA DREPTURILOR

Vă informăm că puteți solicita detalii despre datele dumneavoastră cu caracter personal în orice moment, fără restricții privind:
-    informații, acces la date,
-    corectare,
-    ștergere,
-    limitare gestionare date,
-    portabilitatea datelor,
-    vă puteți retrage consimțământul,
-    vă puteți opune prelucrării datelor cu caracter personal.

5.1. Dreptul la informare

Operatorul de date ia măsurile corespunzătoare pentru a furniza persoanelor vizate toate informațiile menționate la articolele 13 și 14 din GDPR și articolele 15-22 privind prelucrarea datelor cu caracter personal. și să furnizeze fiecare informație conform articolului 34 într-o formă concisă, transparentă și ușor accesibilă, formulată în mod clar și inteligibil.
Dreptul la informare poate fi exercitat în scris prin datele de contact indicate la pct. 3 din aceste informații. La cererea persoanei în cauză, informațiile pot fi furnizate și verbal după dovada identității.

5.2 Dreptul de acces al persoanei vizate

Persoana vizată are dreptul de a primi informații de la operatorul de date cu privire la faptul dacă datele sale cu caracter personal sunt în curs de prelucrare și, dacă o astfel de prelucrare a datelor este în curs, are dreptul de a primi acces la datele cu caracter personal și la detaliile prelucrării datelor conform celor definite de GDPR.
Persoana vizată are dreptul de a avea acces și la: destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate; acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil; dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere.
Operatorul de date pune la dispoziția persoanei vizate o copie a datelor cu caracter personal care face obiectul gestionării datelor. Pentru copiile suplimentare solicitate de persoana vizată, operatorul de date poate percepe o taxă rezonabilă în conformitate cu costurile administrative. La solicitarea persoanei vizate, Operatorul de date furnizează informațiile și în formă electronică.
Operatorul de date va furniza informațiile în termen de maxim o lună de la data depunerii cererii.

5.3. Dreptul la corectarea datelor

Persoana vizată poate solicita corectarea datelor cu caracter personal inexacte și adăugarea de date în cazul în care datele gestionate de către Operatorul de date sunt incomplete. Operatorul are obligația de a efectua aceste operațiuni fără întârzieri nejustificate.

5.4. Dreptul la ștergerea datelor

Dacă există unul dintre următoarele motive, persoana vizată are dreptul de a solicita ca Operatorul de date să șteargă datele cu caracter personal fără întârziere nejustificată:
a.    datele personale nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate sau au fost tratate în alt mod;
b.    persoana vizată își retrage consimțământul care stă la baza gestionării datelor și nu există alt temei legal pentru gestionarea datelor;
c.    persoana vizată se opune prelucrării datelor și nu există un motiv legal imperativ pentru prelucrarea datelor;
d.    datele personale au fost prelucrate ilegal;
e.    datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a îndeplini obligația legală prevăzută de legislația UE sau a statului membru aplicabilă operatorului de date;
f.    colectarea datelor cu caracter personal a avut loc în legătura cu oferirea de servicii legate de societatea informațională.
Ștergerea datelor nu poate fi inițiată dacă gestionarea datelor este necesară: în scopul exercitării dreptului la libertatea de exprimare și informare; în scopul îndeplinirii obligației conform dreptului UE sau al statului membru aplicabil Operatorului de date, care prescrie prelucrarea datelor cu caracter personal, sau pentru executarea unei sarcini îndeplinite în interes public sau în contextul exercitării autorității publice acordate operatorului de date; afectarea domeniului sănătății publice, sau în scopuri de arhivă, cercetare științifică și istorică sau în scopuri statistice, în baza interesului public; sau pentru a depune, a afirma sau a apăra cerințe legale.

5.5. Dreptul de a restricționa prelucrarea datelor

La solicitarea persoanei vizate, Operatorul de date restricționează prelucrarea datelor dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții:
g.    persoana vizată contestă acuratețea datelor cu caracter personal, în acest caz restricția se aplică perioadei care permite verificarea exactității datelor cu caracter personal;
h.    gestionarea datelor este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor și solicită în schimb restricționarea utilizării acestora;
i.    Operatorul de date nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul gestionării datelor, dar persoana vizată le solicită să depună, să pună în aplicare sau să apere cerințe legale; sau
j.    persoana vizată s-a opus prelucrării datelor; în acest caz, restricția se aplică perioadei până la care se stabilește dacă motivele legitime ale operatorului de date au prioritate față de motivele legitime ale persoanei vizate.
În cazul în care gestionarea datelor face obiectul unor restricții, datele cu caracter personal pot fi utilizate numai cu acordul persoanei vizate, cu excepția stocării, sau pentru a prezenta, executa sau apăra cerințe legale sau pentru a proteja drepturile unei alte persoane fizice sau juridice, sau în interesul public al Uniunii sau al unui stat membru.
Operatorul de date informează persoana vizată în prealabil cu privire la ridicarea restricțiilor privind gestionarea datelor.Această informare se realizează înainte de ridicarea restricției de prelucrare.

5.6. Dreptul la portabilitatea datelor

Persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal care o privesc și le-a furnizat Operatorului de date să le primească într-un format segmentat, utilizat pe scară largă, care poate fi citit de pe calculator și de a transmite aceste date unui alt operator de date, dacă
k.    gestionarea datelor se bazează pe consimțământul persoanei vizate sau pe un contract în care partea contractantă este în cauză și
l.    gestionarea datelor este automatizată.

5.7. Dreptul la protest

Persoana vizată are dreptul de a protesta în orice moment, din motive legate de propria situație, împotriva prelucrării datelor sale personale necesare îndeplinirii unei sarcini îndeplinite în interes public sau în contextul exercitării autorității publice conferite operatorului de date, sau pentru validarea intereselor legitime ale operatorului de date sau ale unui terț, inclusiv crearea unui profil bazată pe prevederile menționate mai sus.
În cazul unui protest, Operatorul de date nu mai poate prelucra datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care acest lucru este justificat de motive legitime imperioase care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau care au legătură cu prezentarea, executarea sau apărarea pretențiilor legale.
În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în vederea obținerii directe de afaceri, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor sale cu caracter personal în acest scop, inclusiv crearea de profiluri, dacă aceasta are legătură directă cu obținere de afacere.
În caz de obiecție la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul obținerii directe de afaceri, datele nu pot fi prelucrate în acest scop.

5.8. Dreptul de a vă opune luării deciziilor automate în cazuri individuale, inclusiv crearea de profil

Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativăDrepturile de mai sus nu pot fi aplicate în cazul gestionării datelor
a.    necesare in vederea încheierii sau îndeplinirii contractului între persoana vizata și Operatorul de date;
b.    este posibilă prin legislația UE sau a statului membru aplicabilă Operatorului de date, care stabilește și măsuri adecvate pentru a proteja drepturile, libertățile și interesele legitime ale persoanei vizate; sau
c.    se bazează pe consimțământul expres al persoanei vizate.
În cazurile menţionate literele (a) şi (c), operatorul de date pune în aplicare măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate, cel puţin dreptul acesteia de a obţine intervenţie umană din partea operatorului, de a-şi exprima punctul de vedere şi de a contesta decizia.

5.9. Dreptul de retragere

Persoana vizată are dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment, astfel cum a fost prevăzut la pct. 3 din cuprinsul oprezentei. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării datelor pe baza consimțământului anterior retragerii.

5.10. Reguli procedurale

Operatorul de date va informa persoana vizată fără întârzieri nejustificate, dar în orice caz în termen de o lună de la primirea cererii, cu privire la măsurile luate în urma solicitării depuse de persoana vizată în raport cu cele de mai sus. Dacă este necesar, ținând cont de complexitatea cererii și de numărul de cereri, acest termen poate fi prelungit cu încă două luni.
În cazul în care Operatorul de date nu ia măsuri în urma solicitării persoanei vizate, acesta va informa persoana vizată fără întârziere, dar în termen de cel mult o lună de la primirea solicitării, despre motivele pentru care nu a luat măsuri, precum și a faptului că persoana vizată poate depune o plângere la o autoritate de supraveghere și poate exercita dreptul la recurs judiciar.
Operatorul de date oferă informațiile solicitate în mod gratuit. În cazul în care solicitarea persoanei vizate este vădit neîntemeiată sau – mai ales datorită caracterului repetat – excesivă, operatorul de date poate, ținând cont de costurile administrative asociate furnizării informațiilor solicitate sau luării măsurii solicitate, să perceapă o taxă rezonabilă sau să refuze să ia măsuri în baza cererii.

5.11. Despăgubiri și daune

Toate persoanele care au suferit daune materiale sau morale ca urmare a unei încălcări a Regulamentului au dreptul la despăgubiri din partea Operatorului de date sau de la Operatorul care a prelucrat datele pentru prejudiciul suferit. Operatorul de date este răspunzător pentru prejudiciile cauzate de prelucrarea datelor numai dacă nu și-a respectat obligațiile specificate în lege, care sunt impuse în mod expres operatorilor de date, sau dacă a ignorat sau a acționat contrar instrucțiunilor legale ale Operatorului de date.
În cazul în care în aceeași gestionare a datelor sunt implicați mai mulți operatori de date sau persoane împuternicite de prelucrare a datelor sau atât operatorul, cât și împuternicitul de date și sunt răspunzători pentru prejudiciile cauzate de gestionarea datelor, fiecare operator de date sau operator de date este răspunzător solidar pentru întregul prejudiciu.
Operatorul de date sau operatorul care a prelucrat datele este exonerat de răspundere dacă dovedește că nu este în niciun fel responsabil pentru evenimentul care a cauzat prejudiciul.
Operatorul de date respectă în integralitate obligațiile generale care cad în sarcina sa potrivit art. 24 și 25 din Regulamentul GDPR.

Vă rugăm să nu ezitați să ne contactați în cazul în care aveți o sesizare sau o problemă legată de gestionarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru a rezolva reclamația în mod pașnic.
Dacă acest lucru nu duce la rezultate, în cazul unei încălcări drepturilor de utilizare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, puteți contacta autoritatea competentă pentru protecția datelor sau instanța competentă de la locul dumneavoastră de reședință. 

Puteți depune plângerea la Autoritatea Națională de Supraveghere a prelucrării datelor cu Caracter Personal la următoarea adresă:
Denumire: Autoritatea Națională de Supraveghere a prelucrării datelor cu Caracter Personal (pagină web: https://www.dataprotection.ro)
Adresă: 010336 B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, București 

6. CREARE PROFIL,  LUAREA DECIZILOR AUTOMATIZATĂ

Vă informăm că Operatorul de date nu utilizează luarea automată a deciziilor în legătură cu scopurile de gestionare a datelor definite în aceste informații și nu prelucrează date personale în scopuri de creare profil.

7. GESTIONAREA DATELOR ÎN ALTE SCOPURI

Vă informăm că datele furnizate Operatorului de date personale pe baza acestei fișe informative nu vor fi utilizate în alte scopuri decât cele indicate în fișa informativă.
 

Comenzi rapide

General
Navigare
/
/
/
Revenire
Esc
Inchidere ferestre
Esc
Cautari rapide
Ctrl
F
/
F2
Cautare masina
Alt
A
Cautare camioane
Alt
T
Cutare motocicleta
Alt
M
Produse independente de tip
F10
Vehicule salvate
Alt
P
Precedente
Alt
E
Cos cumparaturi
Alt
C
/
Alt
F5
Webshop pagina principala
Ctrl
Acasa
Navigare meniu Webshop
Ctrl
Navigare antet
Ctrl
Cautare serie sasiu [VIN]
Alt
V
Oferta piese originale
Alt
G
Comenzi rapide
F1
Buton Hint
Alt
F1
Cautare autovehicul
Selectare autovehicul
Categorii
Lista de produse
Cos cumparaturi
Cautare serie sasiu [VIN]
Solicitare oferta piese originale
Selectare
Enter
Enter
/
Cautare
Tastare
Selectare
Space
Deschidere grupa
Enter
Enter
/
Space
/
Alti producatori
Alt
S
Alte modele
Alt
S
Selectare
Enter
Enter
/
Cautare
Tastare
Date detaliate
F8
Tractare auto
F2
Schimbare modalitate de vizualizare
Alt
N
Ordoneaza dupa
Alt
R
Tractare auto
Alt
F2
Selectare
Enter
Enter
Cautare
Tastare
Selectare
Space
Ascunderea categoriilor independente de tip
Alt
F10
Selectare si continuare
Enter
Schimbare intre grupuri
/
Adaugati in cos
Enter
Enter
Cautare
Tastare
Caracteristici
F8
Fisa tehnica produs
F7
Produse conexe
Alt
K
Introducere in favorite
Alt
F2
Schimbare modalitate de vizualizare
Alt
N
Ordoneaza dupa
Alt
R
Mai multe detalii
Alt
+
Mai putine detalii
Alt
-
Selectare filtru
Space
Marire cantitate
+
Micsorare cantitate
-
Observatii
Tastare
Selectare Card Flota
Alt
F
Iesiti din campul de introducere
Esc
Pornire functie
Alt
V
Selectare
Enter
Enter
Date autovehicul
F8
Filtrare
1-9
Traducere
Alt
F
Cautare
Tastare
Pornire functie
Alt
F11
Selectare
Enter
Enter
Oferta noua
Insert
Atasament date antet
F3
Date antet
F4
Copiere oferta de pret
Ctrl
Insert
Observatii date antet
Alt
F2
Modificare perioada
Alt
F10
Printare oferta
Ctrl
P
Salvare in fereastra de solicitare oferta de pret
Ctrl
Enter
Enter
Pagina pozitii modificare cantitate
+
-
Pagina pozitii observatii
Alt
F2
Pagina pozitii comanda
Alt
R
Pagina pozitii atasament
F3
Pagina pozitii discount
Ctrl
K